آبیاری نهال زرشک به چه صورت هست ، نهال زرشک چقدر آب لازم دارد؟

آبیاری نهال زرشک در سال اول کاشت هر ۷ روز یکبار انجام میشود.

و در سال دوم به بعد هر ۱۲ تا ۱۴ روز آبیاری صورت میگیرد.
در سال دوم به بعد اگر آبیاری کمتر انجام شود نهال خشک نمیشود ، بلکه میزان برداشتتون در سال‌های آتی کاهش مییابد.

بنابراین سعی کنید دور آبیاریتون منظم باشد ،

بصورتی که دور آبیاری منظم خود باعث افزایش عملکرد در واحد سطح  و همچنین جلوگیری از آفات و بیماریهای زرشک میشود.

آیا نهال زرشک در آب شور هم کاشت میشود؟

بله ، نهال زرشک در آب شور و شیرین میتوانید بکارید
Ecمورد نیاز برای کاشت زرشک بین 1000_12000 است

نکته : برای کاشت نهال در مناطقی که
ECآب بین ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ است باید از نهالهایی که در مناطق آب شور
کاشته شده است ، تهیه گردد.

بهترین ec مورد نیاز برای کاشت نهال زرشک چقدر می باشد ؟

بهترین ec آب  برای کاشت نهال زرشک ec 2000 تا ۵۰۰۰ می باشد .

که اگر قادر به اندازه گیری ec هم نباشید یا در نزدیکی منطقه شما آزمایشگاه آب و خاک نباشد ،

می‌توان اینطور گفت که آب کمی لب شور باشد ، یا به بیان ساده تر

اگر تشنه باشید و مجبور باشید آب بخورید. از آن آب بتوانید بیاشامید.

آبیاری نهال زرشک

برای خرید نهال زرشک از اینجا اقدام نمائید.

برای پیوستن به گروه تلگرامی اینجا کلیک کنید